Almasha
Synonym

Spiritual values

religious values